NO SCHOOL on Friday, November 1 - Staff Development Day!